Skip to main content

Resevillkor

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR
Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. Särskilda resevillkor anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.

1 AVTALET
1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.
1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.
1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.
1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.
1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.
1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
1.6 Önskemål garanteras inte.
1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.
1.8 Det är varje resenärs ansvar att kontrollera aktuella bestämmelser och skaffa nödvändiga papper för sin resa.

2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN
2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits. För Röke Buss flygresor krävs slutbetalning senast 70 dagar före avresan. Tidigare slutbetalning kan krävas på enskilda resmål.
2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. För Röke Buss är anmälningsavgiften 500-1000 kronor per person förutom vid teater/konsertarrangemang samt vid flygresor då den är minst 1200 kronor per person.
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.
3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.
3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande.
– Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
– Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.
3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2–3.2.3 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller bekräftelsen. För Röke Buss eget avbeställningsskydd är expeditionsavgiften 400 kronor per person för bussresor och 1000 kronor för flygresor.
3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.
3.2.3 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkten 3.2.2 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.
3.2.4 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2. - 3.2.3 erläggs i ovan nämnda fall det tillägg som skall utgå vid enkelrum istället för dubbelrum.
3.2.5 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.
3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna. Hos Röke Buss kan resenär med avbeställningsskydd avboka sin resa ända fram till 2 timmar före avresa.
3.6 Vid avbokning återbetalas ej kostnaden för konsert- eller teaterbiljett samt vissa flygbiljetter
3.7 Shoppingrersor så som Burg och Ullared kan avbokas kostnadsfritt fram till 2 arbetsdagar innan avresa. Avbokas resan närmare avresa debiteras hela resans kostnad.

4 RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN
4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

5 RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.
5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas. Röke Buss tar inte ut någon kostnad vid överlåtelse, såvida inget annat på bokningen ändras. Namnändring i samband med överlåtelse av flygresa debiteras alltid, i de fall en överlåtelse är möjlig, med minst 500 kronor.

6 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN
6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske. Röke Buss förbehåller sig rätten att ändring av hotell, flyg och färjor kan förekomma.
6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.
6.2. Ändring av priset
6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
(a) ändringar i transportkostnader
(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.
6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.
6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
6.3. Tidtabellsändringar
6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan. Röke Buss meddelar anslutningsändringar/tidsändringar så snart de är kända, vilket oftast inte är mer än någon dag innan avresa.
6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet
6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.
6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa
6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.
6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.
6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:
(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller
(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Röke Buss förbehåller sig rätten att ställa in resan vid färre än 20 deltagare. Detta meddelas antingen skriftligt eller via brev eller e-mail eller muntligt senast 20 dagar före avresa på flerdagsresor och 5 dagar före på dagsturer.
6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.
6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.
6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.
6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

7 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN
7.1 Uteblivna prestationer
7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.
7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.
7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.
7.2 Andra fel och brister
7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror

RESEVILLKOR
7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.
7.2.5 Röke Buss förbehåller sig rätten att ändra i dagsprogrammet då förutsättningarna för utflykten förändrats.
7.3 Skadeståndets omfattning
7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE
8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.
8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.
9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
9.1 Arrangörens anvisningar
9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
9.2 Resenärens ansvar för skada
9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.
9.3 Resenären ansvarar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer och försäkring. 
9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.
9.4 Avvikande från arrangemanget
9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.
9.4.2 Vid avvikelse enl. 9.4.1 sker ingen återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjats.

10 TVISTLÖSNING
10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.
Pressläggning
Programbroschyren är presslagd i december 2019 samtliga pris- och faktauppgifter är baserade på uppgifter tillgängliga den 1 december 2019. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, samt ändringar vi tvingats göra efter pressläggning. Dessutom reserverar vi oss för ev. prisjusteringar som följd av valutaförändring, avgifter i form av moms eller skatter samt andra av oss icke påverkbara kostnadsökningar (se Allmänna villkor för paketresor §6.2), vilka tillstöter efter denna katalogs tryckning. Arrangör enligt resegarantilagen för samtliga resor i Röke Buss program. Röke Buss AB, Röke 4107, 282 93 RÖKE. Telefon 0451-40224.

Vi reserverar oss för eventuell felskrivning.

 

Bokning, biljett och betalning
Ni är välkomna att boka er resa via kontoret i Röke på 0451-40224 eller via vår hemsida. Efter bokning skick­as färdhandlingar med betalningsinformation ut till er via mail eller post. Du kan välja att betala med kort, swish, fak­tura eller delbetalning via Dibs/Nets. För Shoppingresorna till Burg och Ullared gäller direktbetalning vid boknings­tillfället. Vi erbjuder inte längre möjlighet att betala kon­tant på våra bussar. Kontrollera noga att allt på resebeviset stämmer med den bokning du gjort. Anmälningsavgiften är 500-1000 kronor per person förutom vid teater/kon­sertarrangemang samt vid flygresor då den är minst 1200 kronor per person. Anmälningsavgiften betalas senast tio dagar efter faktureringsdatum om inget annat anges. Detta är en förskottsbetalning som räknas av från resans totalpris. Slutlikviden ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före avresan, såvida annan tidpunkt ej angivits på fakturan. Genomför gärna er betalning via vår hemsida och ”mina bokningar”, logga in med er mailadress samt lösen­ord som ni hittar på ert resebevis. Via ”mina bokningar” kan ni smidigt betala med kort, swish eller delbetalning via Dibs/Nets. Vid betalning på annat sätt var noga med att ange OCR-nummer. När betalning är oss tillhanda är ditt resebevis giltigt som biljett. Vi skickar ingen ytterligare be­kräftelse utan kontaktar istället dem som är försenade med betalning. Vid anmodan skall resebeviset/ bokningsbekräf­telse kunna visas upp för reseledare eller chaufför. Minst 20 resenärer krävs för att genomföra en resa.

Avbokningar och avbeställningsskydd
För att gardera sig mot dyra avbokningskostnader vid sjukdom går det att teckna ett avbeställningsskydd. Av­beställningsskyddet kostar 100: - per person för 2-3 da­garsresor och 200: - per person för resor på 4 dagar eller längre. Kostnaden för avbeställningsskyddet återbetalas ej vid avbeställning av resa. Om du behöver avbeställa din resa skall detta ske så snart anledning uppkommit och innan resan påbörjats. Avbokningar tas emot på kon­toret i Röke eller på jourtelefonen 0733-47 77 00, då kontoret har stängt. Det går aj att avboka via sms.

Avbokning av flerdags samt arrange­mangsresor:
Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avboknings­kostnad. Vid resor där teater och showbiljetter ingår åter­betalas inte dessa vid en ev avbokning. Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska rese­nären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälnings­avgiften. Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften. Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela re­sans pris. Om resenären träffat avtal om avbeställnings­skydd, kan resan avbokas enligt särskilda villkor enligt allmänna resevillkor. Vid avbokning tas en expeditionsav­gift på 500: - per person ut oavsett anledning. (se punkt 3.2-3.6 i Allmänna resevillkor). Vid avbokningar måste akut sjukdom styrkas genom ett skriftligt läkarintyg. Läs mer om dessa särskilda villkor under allmänna resevillkor för paketresor. Avbokning av endagsresor t.ex. Burg shop­ping och Ullared, måste ske senast 2 arbetsdagar innan avresa. Bokas resan av mindre än 2 arbetsdagar innan debiteras en kostnad på hela resans pris.

Pass och försäkringar
På resor inom Norden gäller passfrihet, för nordiska medborgare. Vid resor inom övriga Europa skall ett giltigt pass medtagas. På resor till länder utanför Euro­peiska unionen måste passet vara giltigt minst sex må­nader efter utresa. Här är passkontroller obligatoriska och det är även viktigt att passet är helt. Vi säljer inga extra reseförsäkringar. En vanlig hemförsäkring ger ett bra grundskydd. Om ni vill teckna en tilläggsförsäkring för en resa rekommenderar vi att ni kontaktar ert för­säkringsbolag. Sjukvårdsbesök utomlands underlättas mycket av medtagande av EU-kort, som kan beställas från Försäkringskassan. Det är varje resenärs egenans­var att kontrollera aktuella bestämmelser som gäller i landet/landen vi besöker och att skaffa nödvändig doku­mentation som ev. krävs för att genomföra resan.

Önskemål
Ibland finns det särskilda önskemål inför en resa. Det kan exempelvis gälla bussplats intill bekanta, allergier eller funktionsvariationer. Medtag internationell sjukdoms-/allergibeskrivning, då vissa av våra svenska allergier och sjukdomar är okända i utlandet. Även eventuellt funk­tionsvariationer skall meddelas, så att vi kan hjälpa till vid val av resa, avråda från olämpliga resmål etc. Med­dela alltid medtagande av eventuella hjälpmedel såsom rullator, rullstol, barnvagn eller liknande. På bekräftelsen framförda önskemål kan i vissa fall ej garanteras. Vi kan inte garantera att alla önskemål tillgodoses, eftersom hotellen även har andra gäster att ta hänsyn till, men vi kommer att göra vad vi kan för att de ska uppfyllas. Vi rekommenderar glutenintoleranta att för säkerhets skull ta med eget bröd. Vi försöker alltid att uppfylla era önskemål med dessvärre kan vi inte alltid infria dessa.

Platserna i bussarna
På de flesta av våra resor görs en platsindelning, ni får ert platsnummer vid påstigning. Har ni särskilda önske­mål på grund av exempel åksjuka eller att ni reser i säll­skap, försöker vi i största möjliga mån tillgodose dessa. Meddela oss vid bokningen och kontrollera att eventuel­la önskemål finns med på din bokningsbekräftelse.

Hotell
Våra hotell håller oftast god mellanklass eller bättre. Vid boende på övernattningshotell är det vanligt att hotellen ligger utanför eller i utkanten av övernattningsstaden. På så sätt kan vi hitta prisvärda övernattningar på hotell av affärshotellskaraktär. På julmarknadsresor ligger oftast våra hotell centralt med gångavstånd till julmarknaderna.

Hotellrum
Det förekommer skillnader mellan olika länders hotellstan­dard. Standarden i Östeuropa och Sydeuropa är ibland läg­re jämfört med inom Norden. Naturligtvis är alla rum utrus­tade med WC och bad eller dusch. På vissa hotell kan det förekomma skillnader mellan rumsstorlek, utrustning och utsikt. Fördelningen av rummen görs ett par dagar i förväg av hotellen och hotellen ansvarar för rumsfördelning.

Enkelrumstillägg
Våra resepriser avser pris per person i dubbelrum. Vid bo­ende i enkelrum tillkommer enkelrumstillägg vilket ses som ett tillägg för att ensam få disponera ett rum, en kostnad som hotellen tar ut. Enkelrumstillägg tillkommer även när en tilltänkt rumskamrat avbokar kort tid före en avresa.

Tider på resan
Alla tider i katalogen är lokala. Många av tiderna är cir­katider och påverkas av en rad faktorer. Ankomsttider till exempelvis städer eller hotell är ungefärliga och på­verkas givetvis av trafik- och väderleksförhållanden. Det kan även förekomma ändringar gällande färjor, utflykter och middagar. Observera även att öppettider för exem­pelvis butiker, restauranger och museer kan påverkas av länders nationella helgdagar etc.

Måltider på resan
På de flesta av våra resor bokas hotellen med halvpen­sion. Övernattningen köps som ett paket och menyers sammansättning bestäms av hotellen. Många hotell ser­verar internationell mat för att den ska passa så många som möjligt av hotellets gäster. Vi rekommenderar dem, som vill pröva lokala maträtter, att göra detta under luncherna. Eftersom hotellen komponerar sina menyer oberoende av varandra kan tillfälligheter göra att lik­nande maträtt serveras vid fler än ett tillfälle under en och samma resa, men vi försöker i möjligaste mån att undvika detta. Eventuella matallergier ska meddelas vid bokningstillfället så vi har möjlighet att meddela hotell etc där det ingår mat i resan.

Bagage
På våra flerdagsresor är maxvikten för bagage 50 kilo per person, om inget annat är specificerat. På shoppingresorna är maxvikten 75 kg per person, om inget annat är specifi­cerat. Det inkluderar även allt som inhandlas under resan. Ni ansvarar själva för lämplig märkning av väskor och inköpta varor. Vi rekommenderar att det står namn och adress på väskor etc om detta skulle komma på villovägar. Var god meddela kontoret om ni planerar att ta med exem­pelvis rullator, reserullstol eller barnvagn. Om något bagage glöms kvar i bussen kontakta vårt kon­tor via tel. 0451- 40224 eller mail. Upphittat gods kvar­ligger på kontoret i Röke i 30 dagar och hämtas endast på plats på kontoret, inget skickas med post. I resväskorna får det inte finnas något som av försäkringsbolagen klas­sas som stöldbegärlig egendom, såsom smycken, kameror, mobiltelefoner, surfplattor mm. Om en väska innehållande stöldbegärlig egendom skulle försvinna ersätts detta inte av försäkringsbolagen. Packa därför sådana saker i hand­bagaget och ha detta under uppsikt. Är ni osäkra på vad ert försäkringsbolag klassar som stöldbegärlig egendom råder vi er att ringa dem och höra efter. Röke Buss ersätter inte sådana saker vid eventuellt försvinnande. Som rese­när ansvarar du själv för transporten av ditt bagage till och från bussen och hotellrummet. Dessutom ansvarar du själv för att ditt bagage verkligen lastas in och ur bussen vid avfärd respektive hemkomst. Röke Buss ansvarar inte för försvunna/borttappade varor/personliga tillhörigheter.

Barnrabatter
På det flesta av våra flerdagsresor erbjuder vi barn­rabatter. Barn under 15 år får 40 % rabatt om barnet sover i extrasäng i samma rum som två fullt betalande vuxna. Om endast en vuxen åker med blir rabatten 15 % för första barnet och 40 % för det andra. På vissa resor kan speciella barnpriser och andra rabatter förekomma. Kontakta kontoret eller besök vår hemsida för mer info angående barnpriser.

Utflykter
Observera att utflykterna ingår i de flesta av våra resor. Jämför gärna vad totalpriset blir hos andra arrangörer när man räknar in deras utflykter. I resans faktaruta samt på ert resebevis anges vad som ingår i resans pris.

Ändringar i reseprogram
Vi förbehåller oss rätten att ändra färjevägar och stopo­verhotell utan föregående varning. Ordningen i dagspro­grammet kan komma att ändras av reseledaren under pågående resa. Detta för att anpassa resan efter rådande förhållanden.

Anslutningsorter och påstigningsplatser
Påstigning på våra anslutningsorter är kostnadsfritt och ingår i resans pris. Våra anslutningsorter och påstignings­platser kan ni läsa mer om på sidan 2 i katalogen. Tider för påstigning meddelas vid bokning och finns med på resebeviset, som skickas ut efter bokning. Avresetiderna som står i avresetabellerna och som skickas ut på rese­bevisen är preliminära och kan komma att ändras bero­ende på uppsamlingsväg. Kom alltid i god tid till bussen (minst 15 min. före avgång) Om bussen inte kommit 15 min efter avgångstid, ring vårt journummer: 0733-47 77 00. För att göra anslutningar så smidiga som möjligt kan det förekomma upphämtning med mindre bussar alt. Taxi för att vid annan ort stiga på huvudbussen.

Våra bussar och bussplacering
De bekvämligheter som finns i våra turistbussar gör re­san behaglig på alla sätt. Alla turistbussar är utrustade med bl.a. toalett, fällbara säten, säkerhetsbälte, läslam­por och DVD. Kaffekokare finns givetvis ombord samt kylskåp med kylda drycker. Alla bussar är dessutom ut­rustade med luftkonditionering och inte minst – en trev­lig och säker chaufför!

På de flesta av våra resor gör vi en platsindelning, där ni får ert platsnummer vid påstigningen. Platserna behålls sedan under hela resan. Har ni särskilda önskemål på grund av exempelvis åksjuka eller att ni reser i sällskap, försöker vi i största möjliga mån tillgodose det. Meddela oss vid bokningen och kontrollera att eventuella önske­mål finns med på din bokningsbekräftelse.

Våra reseledare
På en del av våra resor medföljer reseledare, som gör allt för att alla skall trivas. Förutom att de har goda kun­skaper är de kända för sitt trevliga och hjälpsamma sätt.

Minimiantal
Vi reserverar oss för inställd resa vid färre än 20 boka­de resenärer. Meddelande om resans inställelse lämnas senast 20 dagar före avresa. Ställer arrangören in resan återbetalas 100 procent av den summan resenären betalt.

Synpunkter på resan
Många av våra resor besöker länder där kultur, levnads­vanor och matvanor skiljer sig från våra egna. Detta bör finnas i åtanke då ni väljer att semestra utanför Sveriges gränser. Anser ni att något är fel på resan måste detta fram­föras på plats till reseledningen. Det ger oss möjlighet att omedelbart åtgärda felet. Kan de inte lösa problemen på plats skall skriftlig reklamation inkommit senast två veckor efter hemkomst. Normal behandlingstid är ca två månader.

Corona
På grund av rådande pandemi kan besöksmål, restau­ranger med mera komma att frångå, bytas ut eller änd­ras gentemot det planerade programmen på våra resor. Vi gör alltid vårt yttersta för att planera och genomföra så bra resor som möjligt åt er. Skulle programmet för en resa ändras väsentligt kommer vi att kontakta er. Vi hoppas på förståelse för att detta kan inträffa och att vi ständigt jobbar för att er resa ska bli som ni tänkt er.

Våra garantier
Vi ställer även lagstadgad resegaranti till kammarkol­legiet, tel.08-700 08 00 eller www.kammarkollegiet.se.

GDPR
RÖKE BUSS utför all hantering av personuppgifter i en­lighet med EUs integritetslagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla den 25 maj 2018. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, bokningsnummer och IP-num­mer, om de kan kopplas till fysiska personer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, såsom t.ex. resmål, önskemål om speci­alkost eller särskild information från dig om ditt hälsotill­stånd inför resan eller i övrigt inom ramen för kundför­hållandet. Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter. I samband med bokning så godkänner du att RÖKE BUSS sparar dina personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR.

Förbehåll görs för tryckfel och ev. ändringar efter publicering.

Fritextsökning