Skip to main content

Resevillkor

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR
Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. Särskilda resevillkor anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 (reviderade den 20 maj 2021) och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.
De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

 1. AVTALET

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället. Röke Buss reserverar sig för att resor med färre än 20 resenärer kan komma att ställas in.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

2. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. För Röke Buss är anmälningsavgiften 500-1000 kronor per person förutom vid teater/konsertarrangemang samt vid flygresor då den är minst 1200 kronor per person.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.

Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställnings-avgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift. Röke Buss tar ut en expeditionsavgift 500 kronor per person för bussresor och 1000 kronor för flygresor vi avbokning, samt en avbokningskostnad.

Utan avbeställningsskydd
3.3.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.
3.3.2 Vid avbeställning därefter, ska resenären erlägga hela resans pris.

3.3.3 Shoppingresor så som Burg och Ullared kan avbokas kostnadsfritt fram till 2 arbetsdagar innan avresa. Avbokas resan närmare avresa debiteras hela resans kostnad.

Med avbeställningsskydd
3.4.1 Om resenären har avbeställningsskydd, får resan i fall som anges i punkt 3.4.2–3.4.3 avbeställas utan annan kostnad än expeditionsavgiften samt kostnad för avbeställningsskyddet. För Röke Buss avbeställningsskydd är expeditionsavgiften 500 kronor per person för bussresor och 1000 kronor för flygresor.
3.4.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.
3.4.3 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkten 3.4.2 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.
3.4.4 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.4.2. - 3.4.3 erläggs i ovan nämnda fall det tillägg som skall utgå vid enkelrum istället för dubbelrum.
3.4.5 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.
3.5 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna. Hos Röke Buss kan resenär med avbeställningsskydd avboka sin resa ända fram till 2 timmar före avresa. Avbeställning sker via telefon 0451-40224, mail till info@rokebuss.se samt utanför kontorets öppettider till jour 0733477700
3.6 Vid avbokning återbetalas ej kostnaden för konsert- eller teaterbiljett samt vissa flygbiljetter


4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats. Röke Buss tar inte ut någon kostnad vid överlåtelse, såvida inget annat på bokningen ändras. Namnändring i samband med överlåtelse av flygresa debiteras alltid, i de fall en överlåtelse är möjlig, med minst 500 kronor.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

5.1 Ändring av avtalsvillkor

Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.2 Ändring av priset
 

5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser
5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärernas resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

5.5 Röke Buss förbehåller sig rätten att ändring av hotell, flyg och färjor kan förekomma.

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1 Bristande genomförande

Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Väsentliga fel

6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.

Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast
20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

7.7 Röke Buss förbehåller sig rätten att ändra i dagsprogrammet då förutsättningarna för utflykten förändrats.

8. REKLAMATION

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.


11. TVISTLÖSNING

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr

Programbroschyren är presslagd i december 2020 samtliga pris- och faktauppgifter är baserade på uppgifter tillgängliga den 1 december 2020. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, samt ändringar vi tvingats göra efter pressläggning. Dessutom reserverar vi oss för ev. prisjusteringar som följd av valutaförändring, avgifter i form av moms eller skatter samt andra av oss icke påverkbara kostnadsökningar (se Allmänna villkor för paketresor §5.2), vilka tillstöter efter katalogen tryckts. Arrangör enligt resegarantilagen för samtliga resor i Röke Buss program. Röke Buss AB, Röke 4107, 282 93 RÖKE. Telefon 0451-40224.

Vi reserverar oss för eventuell felskrivning.

Bokning, biljett och betalning
Ni är välkomna att boka er resa via kontoret i Röke på 0451-40224 eller via var hemsida. Efter bokning skickas färdhandlingar med betalningsinformation ut till er via mail eller post. Du kan välja att betala med kort, swish, faktura eller delbetalning via Dibs/Nets. För Shoppingresorna till Burg och Ullared gäller direktbetalning vid bokningstillfället. Vi erbjuder inte längre möjlighet att betala kontant på våra bussar. Kontrollera noga att allt på resebeviset stämmer med den bokning du gjort. Anmälningsavgiften är 500-1000 kronor per person förutom vid teater/konsertarrangemang samt vid flygresor da den är minst 1200 kronor per person. Anmälningsavgiften betalas senast tio dagar efter faktureringsdatum om inget annat anges. Detta är en förskottsbetalning som räknas av från resans totalpris. Slutlikviden ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före avresan, såvida annan tidpunkt ej angivits på fakturan. Genomför gärna er betalning via var hemsida och ”mina bokningar”, logga in med er mailadress samt lösenord som ni hittar på ert resebevis. Via ”mina bokningar” kan ni smidigt betala med kort, swish eller delbetalning via Dibs/Nets. Vid betalning på annat sätt var noga med att ange OCR-nummer. När betalning är oss tillhanda är ditt resebevis giltigt som biljett. Vi skickar ingen ytterligare bekräftelse utan kontaktar istället dem som är försenade med betalning. Vid anmodan skall resebeviset/ bokningsbekräftelse kunna visas upp för reseledare eller chaufför. Minst 20 resenärer krävs för att genomföra en resa.

Avbokningar och avbeställningsskydd
För att gardera sig mot dyra avbokningskostnader vid sjukdom går det att teckna ett avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet kostar 100:- per person för 2-3 dagarsresor och 200:- per person för resor på 4 dagar eller längre. Kostnaden för avbeställningsskyddet återbetalas ej vid avbeställning av resa. Läs fullständiga regler under särskilda villkor enligt allmänna resevillkor. Om du behöver avbeställa din resa skall detta ske så snart anledning uppkommit och innan resan påbörjats. Avbokningar tas emot på kontoret i Röke eller på jourtelefonen 0733-47 77 00, da kontoret har stängt. Det går aj att avboka via sms.

Avbokning av flerdags samt arrangemangsresor
Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad. Vid resor där teater och showbiljetter ingår återbetalas inte dessa vid en ev avbokning. Vid avbeställning därefter, ska resenären betala hela resans pris. Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd, kan resan avbokas enligt särskilda villkor enligt allmänna resevillkor. Vid avbokning tas en expeditionsavgift på 500:- per person ut oavsett anledning. Vid avbokningar måste akut sjukdom styrkas genom ett skriftligt läkarintyg. Läs mer om dessa särskilda villkor under allmänna resevillkor för paketresor. Avbokning av endagsresor t.ex. Burg shopping och Ullared, måste ske senast 2 arbetsdagar innan avresa. Bokas resan av mindre än 2 arbetsdagar innan debiteras en kostnad på hela resans pris.

Pass och försäkringar
På resor inom Norden gäller passfrihet, för nordiska medborgare. Vid resor inom övriga Europa skall ett giltigt pass medtagas. På resor till länder utanför Europeiska unionen måste passet vara giltigt minst sex månader efter utresa. Här är passkontroller obligatoriska och det är även viktigt att passet är helt. Vi säljer inga extra reseförsäkringar. En vanlig hemförsäkring ger ett bra grundskydd. Om ni vill teckna en tilläggsförsäkring för en resa rekommenderar vi att ni kontaktar ert försäkringsbolag. Sjukvårdsbesök utomlands underlättas mycket av medtagande av EU-kort, som kan beställas från Försäkringskassan. Det är varje resenärs egenansvar att kontrollera aktuella bestämmelser som gäller i landet/landen vi besöker och att skaffa nödvändig dokumentation som ev. krävs för att genomföra resan. 

Önskemål
Ibland finns det särskilda önskemål inför en resa. Det kan exempelvis gälla bussplats intill bekanta, allergier eller funktionsvariationer. Medtag internationell sjukdoms-/ allergibeskrivning, da vissa av våra svenska allergier och sjukdomar är okända i utlandet. Även eventuellt funktionsvariationer skall meddelas, så att vi kan hjälpa till vid val av resa, avråda från olämpliga resmål etc. Meddela alltid medtagande av eventuella hjälpmedel såsom rullator, rullstol, barnvagn eller liknande. På bekräftelsen framförda önskemål kan i vissa fall ej garanteras. Vi kan inte garantera att alla önskemål tillgodoses, eftersom hotellen även har andra gäster att ta hänsyn till, men vi kommer att göra vad vi kan för att de ska uppfyllas. Vi rekommenderar glutenintoleranta att för säkerhets skull ta med eget bröd. Vi försöker alltid att uppfylla era önskemål med dessvärre kan vi inte alltid infria dessa.

Platserna i bussarna
På de flesta av våra resor görs en platsindelning, ni får ert platsnummer vid påstigning. Har ni särskilda önskemål på grund av exempel åksjuka eller att ni reser i sällskap, försöker vi i största möjliga man tillgodose dessa. Meddela oss vid bokningen och kontrollera att eventuella önskemål finns med på din bokningsbekräftelse.


Hotell
Våra hotell håller oftast god mellanklass eller bättre. Vid boende på övernattningshotell är det vanligt att hotellen ligger utanför eller i utkanten av övernattningsstaden. På så sätt kan vi hitta prisvärda övernattningar på hotell av affärshotellskaraktär. På julmarknadsresor ligger oftast vara hotell centralt med gångavstånd till julmarknaderna.

Hotellrum
Det förekommer skillnader mellan olika länders hotellstandard. Standarden i Östeuropa och Sydeuropa är ibland lägre jämfört med inom Norden. Naturligtvis är alla rum utrustade med WC och bad eller dusch. På vissa hotell kan det förekomma skillnader mellan rumsstorlek, utrustning och utsikt. Fördelningen av rummen görs ett par dagar i förväg av hotellen och hotellen ansvarar för rumsfördelning.

Enkelrumstillägg
Våra resepriser avser pris per person i dubbelrum. Vid boende i enkelrum tillkommer enkelrumstillägg vilket ses som ett tillägg för att ensam få disponera ett rum, en kostnad som hotellen tar ut. Enkelrumstillägg tillkommer även när en tilltänkt rumskamrat avbokar kort tid före en avresa.

Tider på resan
Alla tider i katalogen är lokala. Många av tiderna är cirkatider och påverkas av en rad faktorer. Ankomsttider till exempelvis städer eller hotell är ungefärliga och påverkas givetvis av trafik- och väderleksförhållanden. Det kan även förekomma ändringar gällande färjor, utflykter och middagar. Observera även att öppettider för exempelvis butiker, restauranger och museer kan påverkas av länders nationella helgdagar etc.

Måltider på resan
På de flesta av våra resor bokas hotellen med halvpension. Övernattningen köps som ett paket och menyers sammansättning bestäms av hotellen. Många hotell serverar internationell mat för att den ska passa så många som möjligt av hotellets gäster. Vi rekommenderar dem, som vill pröva lokala maträtter, att göra detta under luncherna. Eftersom hotellen komponerar sina menyer oberoende av varandra kan tillfälligheter göra att liknande maträtt serveras vid fler än att tillfälle under en och samma resa, men vi försöker i möjligaste man att undvika detta. Eventuella matallergier ska meddelas vid bokningstillfället så vi har möjlighet att meddela hotell etc. där det ingår mat i resan.

Bagage
På våra flerdagsresor är maxvikten för bagage 50 kilo per person, om inget annat är specificerat. På shoppingresorna är maxvikten 75 kg per person, om inget annat är specificerat. Det inkluderar även allt som inhandlas under resan. Ni ansvarar själva för lämplig märkning av väskor och inköpta varor. Vi rekommenderar att det står namn och adress på väskor etc. om detta skulle komma på villovägar. Var god meddela kontoret om ni planerar att ta med exempelvis rullator, reserullstol eller barnvagn. Om något bagage glöms kvar i bussen kontakta vart kontor via tel. 0451-40224 eller mail. Upphittat gods kvarligger på kontoret i Röke i 30 dagar och hämtas endast på plats på kontoret, inget skickas med post. I resväskorna får det inte finnas något som av försäkringsbolagen klassas som stöldbegärlig egendom, såsom smycken, kameror, mobiltelefoner, surfplattor mm. Om en väska innehållande stöldbegärlig egendom skulle försvinna ersätts detta inte av försäkringsbolagen. Packa därför sådana saker i handbagaget och ha detta under uppsikt. Är ni osäkra på vad ert försäkringsbolag klassar som stöldbegärlig egendom råder vi er att ringa dem och höra efter. Röke Buss ersätter inte sådana saker vid eventuellt försvinnande. Som resenär ansvarar du själv för transporten av ditt bagage till och från bussen och hotellrummet. Dessutom ansvarar du själv för att ditt bagage verkligen lastas in och ur bussen vid avfärd respektive hemkomst. Röke Buss ansvarar inte för försvunna/borttappade varor/personliga tillhörigheter.

Barnrabatter
På det flesta av våra flerdagsresor erbjuder vi barnrabatter. Barn under 15 ar får 40 % rabatt om barnet sover i extrasäng i samma rum som två fullt betalande vuxna. Om endast en vuxen åker med blir rabatten 15 % för första barnet och 40 % för det andra. På vissa resor kan speciella barnpriser och andra rabatter förekomma. Kontakta kontoret eller besök var hemsida för mer info angående barnpriser. 

Utflykter
Observera att utflykterna ingår i de flesta av våra resor. Jämför gärna vad totalpriset blir hos andra arrangörer när man räknar in deras utflykter. I resans faktaruta samt på ert resebevis anges vad som ingår i resans pris.

Ändringar i reseprogram
Vi förbehåller oss rätten att ändra färjevägar och stopoverhotell utan föregående varning. Ordningen i dagsprogrammet kan komma att ändras av reseledaren under pågående resa. Detta för att anpassa resan efter radande förhållanden.


Anslutningsorter och påstigningsplatser
Påstigning på våra anslutningsorter är kostnadsfritt och ingår i resans pris. Våra anslutningsorter och påstigningsplatser kan ni läsa mer om på sidan 2 i katalogen. Tider för påstigning meddelas vid bokning och finns med på resebeviset, som skickas ut efter bokning. Avresetiderna som star i avresetabellerna och som skickas ut på resebevisen är preliminära och kan komma att ändras beroende på uppsamlingsväg. Kom alltid i god tid till bussen (minst 15 min. före avgång) Om bussen inte kommit 15 min efter avgångstid, ring vart journummer: 0733-47 77 00. För att göra anslutningar så smidiga som möjligt kan det förekomma upphämtning med mindre bussar alt. Taxi för att vid annan ort stiga på huvudbussen.

Våra bussar och bussplacering
De bekvämligheter som finns i våra turistbussar gör resan behaglig på alla sätt. Alla turistbussar är utrustade med bl.a. toalett, fällbara säten, säkerhetsbälte, läslampor och DVD. Kaffekokare finns givetvis ombord samt kylskåp med kylda drycker. Alla bussar är dessutom utrustade med luftkonditionering och inte minst – en trevlig och säker chaufför! På de flesta av våra resor gör vi en platsindelning, där ni får ert platsnummer vid påstigningen. Platserna behålls sedan under hela resan. Har ni särskilda önskemål på grund av exempelvis åksjuka eller att ni reser i sällskap, försöker vi i största möjliga man tillgodose det. Meddela oss vid bokningen och kontrollera att eventuella önskemål finns med på din bokningsbekräftelse.

Våra reseledare
På en del av våra resor medföljer reseledare, som gör allt för att alla skall trivas. Förutom att de har goda kunskaper är de kända för sitt trevliga och hjälpsamma sätt.

Minimiantal
Vi reserverar oss för inställd resa vid färre än 20 bokade resenärer. Meddelande om resans inställelse lämnas senast 20 dagar före avresa. Ställer arrangören in resan återbetalas 100 procent av den summan resenären betalt.

Synpunkter på resan
Många av våra resor besöker länder där kultur, levnadsvanor och matvanor skiljer sig från våra egna. Detta bör finnas i åtanke da ni väljer att semestra utanför Sveriges gränser. Anser ni att något är fel på resan måste detta framföras på plats till reseledningen. Det ger oss möjlighet att omedelbart åtgärda felet. Kan de inte lösa problemen på plats skall skriftlig reklamation inkommit senast två veckor efter hemkomst. Normal behandlingstid är ca två månader.

Corona
På grund av radande pandemi kan besöksmål, restauranger med mera komma att frångå, bytas ut eller ändras gentemot det planerade programmen på våra resor. Vi gör alltid vart yttersta för att planera och genomföra sa bra resor som möjligt at er. Skulle programmet för en resa ändras väsentligt kommer vi att kontakta er. Vi hoppas på förståelse för att detta kan inträffa och att vi ständigt jobbar för att er resa ska bli som ni tänkt er. Det kan förekomma covid-19 tester vid inresa i ett land. det är landets inreseregler som beslutar detta och inget vi kan påverka

Våra garantier
Vi ställer även lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet, tel.08-700 08 00 eller www.kammarkollegiet.se.

GDPR
RÖKE BUSS utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla den 25 maj 2018. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, bokningsnummer och IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, såsom t.ex. resmål, önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan eller i övrigt inom ramen för kundförhållandet. Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter. I samband med bokning så godkänner du att RÖKE BUSS sparar dina personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR.

Förbehåll görs för tryckfel och ev. ändringar efter publicering.

Fritextsökning